Cílem přednášky je reflektovat romskou emigraci z České republiky, k níž docházelo v letech 1997–2004, z hlediska politické filosofie. Přesněji řečeno, jde o to, ukázat romskou emigraci jako fenomén, který odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k jejich kritickému překročení. Ve světle událostí, které provázely romskou emigraci, je třeba redefinovat vztah mezi státem a populací, zejména pak menšinovou populací, jež svým životem či způsobem života situuje samu sebe mimo sféru státu. To v prvé řadě vyžaduje vyhnout se objektivizujícímu pohledu, který menšinu fixuje jako statickou a pasivní složku společnosti, a naopak pochopit menšinu jako dynamický a spontánní faktor sociálního života. Spolu s tím se však nutně proměňuje i topologie sociálního prostoru: místo hierarchického uspořádání, v němž jednotlivé sociální vrstvy nacházejí své místo uvnitř státu, se rýsuje exocentrické uspořádání, v němž jsou stát a státotvorná většina konfrontovány s menšinovým stáváním se.

Přednáška se koná v 11 hodin pod hlavičkou FF, PF a FUD UJEP na Fakultě umění a designu UJEP, Aula č. 537 (4. patro), Pasteurova 9, Ústí nad Labem.

Pozvánka na přednášku!