logolink_672x220px


Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání v 7 uměnovědných oborech akreditovaných na třech součástech UJEP v programech Humanitní studia (FF), Historické vědy (FF), Výtvarná umění (FUD) a Specializace v pedagogice (PF), a to v těchto ohledech:

  1. Zvýšení mezifakultní mobility a vzájemné prostupnosti oborů, tj. umožnit absolventům bakalářských programů, respektive navazujících magisterských programů plynule navázat na obor ve vyšším stupni na jiné fakultě či vysoké škole.
  2. Zvyšování uplatnitelnosti absolventů všech stupňů studia a otevření jejich možností – od přechodu do praxe hned po ukončení bakalářského vzdělání až po možnost vysoce odborné specializace a přípravy pro doktorské studium.
  3. Inovace dotčených oborů a aktualizace náplně kurzů v souladu s nejnovějšími trendy oboru.
  4. Posílení mezioborovosti, transfer metodik a didaktických nástrojů mezi umělecky (FUD), pedagogicky (PF) a teoreticky (FF) zaměřenými součástmi univerzity.
  5. Racionalizace a zefektivnění chodu dotčených součástí – inovace kurzů za účelem jejich využití ve více oborech, přizpůsobení a zpřístupnění kurzů studentům všech dotčených fakult, eliminace duplicit. Při inovacích bude zohledňována podpora diverzifikace v oblasti uměnovědných oborů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblastní podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu: Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP
Zkrácený název projektu:CORONA CULTURAE
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/0285
Zahájení projektu: 1. 2. 2012
Ukončení projektu: 31. 1. 2015


Klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 1 – Inovace uměnovědně zaměřených oborů na FF

Předmětem aktivity je inovace 4 uměnovědných oborů akreditovaných na FF: Dokumentace památek / DP a Kulturně historická regionalistka / KHR Bc., KHR – stavební historie NMgr. (všechny v SP Historické vědy) a obor Základy humanitní vzdělanosti – estetika / ZHV SP Humanitní studia). Inovace budou spočívat v přepracování celkem 22 kurzů, jejichž cílem je aktualizovat odborný obsah a zajistit otevřenost oborů, respektive lepší řípravu studentů pro studium širšího spektra uměnovědných avazujících oborů na UJEP i jiných VŠ. Součástí aktivity je ilotní realizace inovovaných kurzů a jejich evaluace dotazníkovým šetřením.

Klíčová aktivita 2 – Inovace uměnovědně zaměřených oborů na FUD

Předmětem aktivity je inovace 2 uměnovědně zaměřených oborů na FUD: navazující magisterský obor Kurátorská studia a doktorský oboru Vizuální komunikace (oba v SP Výtvarná umění). V případě Kurátorských studií bude inovováno 8 povinných kurzů, jejich sylabů, které za problematické považují sami studenti. Inovace doktorského studia bude spočívat v rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro studenty – bude realizován přednáškový cyklus externích odborníků, který bude přístupný i další studentům. Součástí aktivity je pilotní realizace inovovaných kurzů a jejich evaluace dotazníkovým šetřením a realizace 12 přednášek.

Klíčová aktivita 3 – Inovace uměnovědně zaměřených oborů na PF

Aktivita spočívá ve zkvalitnění bakalářského oboru Výtvarná výchova (jednooborová) realizovaném na PF v programu Specializace v pedagogice. Prostředkem ke zkvalitnění bude jednak inovace 2 klíčových vousemestrálních kurzů – Dějiny umění a Dějiny moderního a současného umění, a jednak zpřístupnění rozšiřujících povinně volitelných kurzů příbuzných bakalářských oborů studentům PF (vznik rozšiřujících kurzů v rámci klíčové aktivity 4).

Klíčová aktivita 4 – Vytvoření rozšiřujících kurzů pro uměnovědně zaměřené obory a podpora studentských projektů s praktickým aspektem

Předmětem aktivity je inovace 8 a vytvoření 9 povinně volitelných kurzů, tematicky i metodicky rozšiřujících výuku v kmenových kurzech. Ke kurzům vzniknou podrobné sylaby a v rámci klíčové aktivity 5 i studijní materiály. V rámci této aktivity proběhne cyklus kunsthistorických přednášek velkých osobností oboru: 6 x za semestr po dobu 2 semestrů, primárně pro doktorandy, ale žádoucí bude účast i ostatních studentů FF, FUD a PF. Dále bude vypracován harmonogram 6 zahraničních exkurzí (3 týdenní – Benátky, Paříž, Vídeň či jiné evropské město; 3 třídenní – Berlín, Krakov, Budapešť) a 3 dvoudenních tuzemských exkurzí (dle aktuálního výběru), jejichž cílem je návštěva umělecky významných lokalit kumulujících v sobě významné expozice starého i současného umění. Nezbytnou součástí budou 2 nově vytvořené jazykové kurzy (v AJ a v NJ) zaměřené na management a komunikaci v umění.

Klíčová aktivita 5 – Vytvoření nástrojů studijní podpory pro studenty uměnovědných oborů FF, FUD a PF

Aktivita je úzce provázána s klíčovými aktivitami 1, 2, 3 a 4 a jejím předmětem je vytvoření nástrojů studijní podpory, které budou mít podobu studijních materiálů, online vzdělanostní databanky a aktualizace knihovního fondu. V rámci této aktivity bude vytvořeno 42 opor k inovovaným a novým povinným a povinně volitelným kurzům. Ke 2 kurzům (Postmoderní filosofie, Fenomenologie) budou vytvořena skripta, ke 3 kurzům (Filozofie umění, Dějiny estetiky, Současný design) antologie překladových odborných textů. Za účelem zvýšení dostupnosti studia a studijních materiálů bude vytvořena online vzdělanostní databanka, v níž budou zveřejňovány základní informace o dotčených oborech, studentské práce, veškeré studijní materiály vytvořené v rámci projektu i po jeho ukončení. S ohledem na autorská práva bude přístup vázán na registraci a vytvoření studentského účtu, web nebude přístupný široké veřejnosti.

Klíčová aktivita 6 – Zvyšování kompetencí akademických a pracovníků FF, FUD a PF v uměnovědných oborech

Předmětem aktivity je zvyšování kompetencí akademiků (tutorů) podílejících se na realizaci projektu, a to v oblasti uměnovědy a příbuzných disciplín. Základní aktivitou, která zajistí vazbu projektu na mezinárodní odborný kontext i mezioborovou výměnu poznatků a metodik, bude uspořádání 3 konferencí tematicky zaměřených na oblast prezentace umění a kultury. Druhým pilířem aktivity jsou zahraniční a tuzemské studijní pobyty akademiků FF, FUD a PF UJEP, jejichž cílem je prohloubení vzdělání v disciplínách, jimiž se zabývají.


Created and support by BeeNet.cz TEAM © 2024 Corona Culturae